Onze school

Schoolvisie

Onze school is een katholieke onderwijs- en opvoedingsgemeenschap. In ons opvoedingsproject willen wij duidelijk onze nagestreefde doelstellingen omschrijven.

Schoolvisie

Kleuteronderwijs

We vinden het heel belangrijk dat kleuters graag naar school komen en zich goed voelen, alleen zo kunnen ze harmonisch ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Elke kleuter mag en kan zichzelf zijn en krijgt de kans om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen binnen een veilige en geborgen omgeving. We willen inspelen op de interesses van de kinderen en ze aanzetten tot actief leren.

Afbeelding met grond, kind, buiten, jongenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Ontdekken en experimenteren

We willen de wereld binnenbrengen in de klas door een krachtige speelleeromgeving te creëren met een rijk aanbod, uitdagende activiteiten en veel kansen tot ontdekken, exploreren en experimenteren. Zo stimuleren we de nieuwsgierige en onderzoekende houding die eigen is aan kleuters. Op creativiteit en probleemoplossend denken zetten we volop in. We maken de kleuters warm voor allerlei technische uitdagingen door o.a. proefjes, bereidingen, technische systemen,… We trekken naar buiten om er spelend te leren, we gaan op stap en ontdekken de natuur

Afbeelding met tekst, persoon, binnen, jongenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Groeien

We stimuleren de totale ontwikkeling door maximale kansen te geven en de kleuters te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten. Elk kind krijgt de kans om op zijn eigen tempo te groeien. We moedigen ze aan om zelf initiatief te nemen en te groeien in zelfstandigheid. Om deze groei in kaart te brengen gaan we observeren, differentiëren, evalueren en reflecteren. We willen de kleuters activeren tot hogere denkvaardigheden en een rijk taalgebruik.

Afbeelding met boom, gras, persoon, buitenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Samen sterk

Via een open communicatie met ouders en andere betrokkenen streven we naar een harmonieuze ontwikkeling van onze kleuters. Wij zijn een open school waar iedereen zich mee verantwoordelijk mag voelen en zich kan engageren in woord en daad.

Onze samenleving is divers. Daarom willen we een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame school zijn waar plaats is voor iedereen. Met een sterk team gaan we samen met jullie op weg!

Lagere school

De kinderen staan centraal

Kinderen mogen zich goed voelen op onze school. Daarom zijn wij bekommerd om het ‘welbevinden’ van ieder kind. Zo kan het zich ontplooien volgens zijn eigen mogelijkheden. Wij willen het helpen die te ontdekken. Wij willen het ook helpen om te leren leven met zijn beperktheden en grenzen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de verschillende ontwikkelingsdomeinen en leergebieden voldoende aandacht krijgen. Doorheen alle vakken streven wij ernaar zoveel mogelijk te laten ervaren, beleven en ontdekken.

Ouders kunnen partners zijn

Wij willen ons daarvoor inzetten samen met de ouders en verantwoordelijke opvoeders. Samen willen wij alleen maar het beste voor onze kinderen. Elk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Communicatie is noodzakelijk. Daarom geven wij ouders kansen tot ontmoeting langs ouderavonden, oudercontacten, persoonlijke gesprekken, oudervereniging, participatieraad. Wij willen ouders duidelijk informeren over doelen en werking van onze school. Wij willen in alle eerlijkheid met hen spreken over de evolutie van hun kinderen. Wij zijn die ouders dankbaar die samen met ons naar middelen zoeken om onze school te dragen. Dankzij de inbreng van ouders kunnen wij zoveel meer verwezenlijken.

Een team van leerkrachten draagt de school

Omdat onze opdracht veelomvattend is, zijn wij er ons van bewust dat inzet en vorming blijvend nodig zijn. Wij vormen samen een team dat bestaat uitverscheidenheid aan capaciteiten en interesse. Wij doen ons best mekaar daarin te bevestigen en aan te moedigen. Onze positieve ingesteldheid tegenover onze opdracht weerspiegelt zich op de ganse schoolwerking. Samenwerken vinden wij heel belangrijk, vooral onderling, maar ook tussen school en ouders, tussenschool en parochie, tussen school en dorpsgemeenschap.

De school vormt een gemeenschap

Ieder kind in onze school willen wij evenveel kansen bieden. Met een ‘brede zorg’ voor wie het moeilijk heeft, willen wij door individuele hulp en sterkerebegeleiding, meer mogelijkheden geven. Ook streven wij ernaar financiële en materiële drempels zo laag mogelijk te houden. Wij vragen een minimum aan benodigdheden. Wij leren zorg te dragenvoor het eigen gerief en dat van anderen.

Wij trachten begrip op te brengen voor de soms ongunstige situaties waarin een kind zich kan bevinden. Werken rond verdraagzaamheid vinden wij belangrijk. Wij leven onze kinderen voor door met respect te spreken over ieder die anders is. Wij willen hen bewustmaken van de rijkdom die van andere culturen uitgaat. Vanuit onze christelijke overtuiging, trouw aan ons geloof in God en in het evangelie, respecteren wij iedere medemens.

Onze school is een katholieke school

Aan alle kinderen die naar onze school komen geven wij godsdienstonderricht. Wij vinden het belangrijk dat zij de christelijke godsdienst leren kennen, ook als zij die godsdienst thuis niet beleven. Wij doen dit met respect voor de vrijheid van alle kinderen. Omdat deze godsdienst de basis is van ons opvoedingsproject, vragen wij van iedereen respect en loyaliteit. Door het godsdienstonderricht willen wij onze kinderen stimuleren om te leren nadenken over de zin van hun leven en over hun opdracht in de wereld en de samenleving. Zo willen wij hen helpen om verantwoordelijke mensen te worden in een menswaardige en leefbare samenleving.

Non-discriminatie

wat betreft de kwaliteit, het is levensgericht en schept kansen voor later. Ook de ouders kunnen meewerken om tot een evenwichtige spreiding te komen. Onze school staat achter het non-discriminatiebeleid in het onderwijs.